II wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

II WEZWANIE

AKCJONARIUSZY SPÓŁKI „AGROMET” ZEHS LUBAŃ

DO ZŁOŻENIA POSIADANYCH DOKUMENTÓW AKCJI W CELU DEMATERIALIZACJI

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, „AGROMET” ZEHS Lubań SA (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy „AGROMET” ZEHS Lubań SA do złożenia posiadanych dokumentów akcji w siedzibie Spółki pod adresem ul. Esperantystów 2, 59-800 Lubań, pokój nr 212 tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Zarząd Spółki :

Lesław Winiarski – Prezes Zarządu

Edward Dudziak – Członek Zarządu

Zobacz pozostałe